Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δίπλωμα 1ου έτους στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts - Στάδιο Πρώτο

Αυτό το μονοετές πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναζητούν καριέρα στον κλάδο της φιλοξενίας/τουρισμού ή στον διεθνή επιχειρηματικό τομέα. Το πρόγραμμα έχει διπλή εστίαση στην ανάπτυξη μιας ευρείας κατανόησης των λειτουργικών πτυχών της διεθνούς ξενοδοχειακής βιομηχανίας και στην οικοδόμηση γνώσης βασικών επιχειρηματικών και διοικητικών αρχών. Περιλαμβάνει ένα εξάμηνο 20 εβδομάδων συν 4 - 6 μήνες αμειβόμενη πρακτική άσκηση στην Ελβετία ή στο εξωτερικό.

Admission Requirements:

  • Completed secondary school diploma
  • Completed B.H.M.S. Diploma or equivalent
  • IELTS 5.0 level or equivalent

JanuaryFebruaryAprilMayJulyAugustSeptemberNovember

Diploma in Hospitality Management

This one-year program is designed for those who have completed their secondary education and are looking for a career in the hospitality/tourism industry or the international business sector and wish to study in Switzerland. The program has a dual focus on developing a broad understanding of the operational aspects of the international hotel industry and building knowledge of key business and management principles. It comprises of one semester of 20 weeks plus 4-6 months paid internship in Switzerland or overseas.