Άμεση Εισαγωγή στις Μαγειρικές Τέχνες

Άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα για το Ανώτερο Δίπλωμα στις Μαγειρικές Τέχνες: Αυτή η δυνατότητα παρέχεται στους αιτούντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος στη Διοίκηση Μαγειρικών Τεχνών (στην αγγλική γλώσσα) σε έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό και έχουν αποκτήσει περίπου 60 ECTS (ή 120 CATS).